Privacybeleid en gegevensbescherming
Ingangsdatum: 25 mei 2018
INLEIDING
Welkom bij cwcamsterdam.nl
Deze privacyverklaring beschrijft hoe Christ Worship Centre uw gegevens verzamelt, gebruikt, openbaart, overdraagt, opslaat, bewaart of anderszins verwerkt, hetzij verstrekt via de website, hetzij rechtstreeks verkregen via andere middelen, en die gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de Wet.
Door verder te surfen en deze website te gebruiken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de relatie van Christ Worship Centre met u.
INTERPRETATIE
Wanneer “wij”, “ons” of “onze” in dit beleid wordt gebruikt, verwijst dat naar uw relatie met en een verplichting of recht in Christ Worship Centre.
De “Gegevensbeheerder” is de entiteit die bepaalt voor welk doel persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt.
De “Gegevensverwerker” is de entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de Gegevensbeheerder
“Persoonlijke gegevens” verwijst naar alle informatie over een levend persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, e-mailadres of foto en die de persoon alleen of in combinatie met andere informatie kan identificeren.
WET INZAKE GEGEVENSBESCHERMING
Dit beleid legt uit hoe wij voldoen aan de wet – en regelgeving in onze respectieve landen en aan de EU-gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG en vanaf 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Regelgeving inzake privacy en elektronische communicatie 2003 (“de PECR” oftewel Privacy & Electronic Communications Regulations) met betrekking tot elektronische communicatie (hoofdelijk en gezamenlijk, “de Wet”).
Christ Worship Centre zal:
a. inhoud beheren op de website, en in het bijzonder registratie voor activiteiten;
1.   alle persoonlijke gegevens met betrekking tot in de EER woonachtige personen die zijn verkregen van of betrekking hebben op dergelijke personen die toegang hebben tot de website voor enig doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
2.   een gift doen;
ii. registreren voor een evenement;
iii. het contactformulier invullen;
behandelen in overeenstemming met dit beleid en de Wet;
1.   dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en alleen worden verstrekt aan derden die ons helpen, die goederen of diensten leveren die door dergelijke personen zijn aangevraagd, of met hun voorafgaande toestemming.
We zullen ons houden aan de Principes van gegevensbescherming zoals beschreven in AVG.
Uw gegevens:
1.   moeten legaal, eerlijk en op een transparante manier worden verwerkt;
2.   zullen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze de onverenigbaar is met die doeleinden;
3.   moeten toereikend, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
4.   moeten nauwkeurig zijn en, zo nodig, moeten ze worden bijgewerkt;
5.   moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
6.   moeten zodanig worden verwerkt dat een gepaste beveiliging van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen.
REIKWIJDTE VAN HET BELEID
Christ Worship Centre neemt uw privacy zeer serieus en dit beleid is aangenomen omdat het het recht van mensen erkent om hun persoonlijke gegevens privé te houden.
Door persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder door deze website te gebruiken, stemt u ermee in ons toe te staan contact met u op te nemen, ook per post, e-mail, telefoon of sms-bericht, in verband met onze liefdadigheidsdoelen:
1.   voor onze legitieme belangen, in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming; of
2.   op basis van de toestemmingen die u hebt gegeven.
Uw voorkeuren aanpassen
Als u op enig moment uw voorkeuren wilt wijzigen en:
1.   u wilt geen verdere communicatie ontvangen van Christ Worship Centre; OF
2.   u wilt de manier waarop u communicatie ontvangt, veranderen
volg dan de procedure onder Uw rechten hieronder.
Als u het niet eens bent met enig onderdeel van dit beleid, geeft u ons dan geen persoonsgegevens en gebruik de website dan niet.
HOE PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD
Persoonlijke gegevens worden verzameld elke keer dat u met ons in contact komt, bijvoorbeeld wanneer u:
1.   de website bezoekt (zie het cookiebeleid);
2.   een gift doet aan Christ Worship Centre;
3.   zich registreert voor een evenement in Christ Worship Centre;
4.   uw contactgegevens, schriftelijk of mondeling, verstrekt aan het personeel of de vrijwilligers van Christ Worship Centre;
5.   deelneemt aan andere activiteiten van Christ Worship Centre, zoals connectgroepen;
6.   contact met ons opneemt via e-mail, sms, brief, telefoon;
7.   persoonlijke ontmoetingen met personeel en vrijwilligers hebt;
8.   toegang tot sociale mediaplatforms neemt zoals Facebook en Instagram;
SOORTEN INFORMATIE DIE VERZAMELD WORDT
Persoonlijke informatie
De soorten persoonlijke informatie die door ons worden verzameld, zijn onder meer:
• persoonlijke gegevens zoals, voor- en achternaam;
• contactgegevens zoals, e-mailadres, mobiele telefoonnummers en telefoonnummers;
• financiële informatie zoals donatiegeschiedenis en uw bankgegevens;
• gegevens van werknemers en vrijwilligers zoals kwalificaties, talen en ervaring;
• aantekeningen van uw contact met ons;
• door u verstrekte foto’s of foto’s genomen bij Christ Worship Centre of op diensten of activiteiten van Christ Worship Centre;
• bezoeken aan de website om Christ Worship Centre in staat te stellen de effectiviteit te verbeteren en de diensten en activiteiten van De kerk beter te promoten.
Gevoelige/speciale categorie persoonlijke informatie
We kunnen gevoelige persoonlijke informatie verzamelen en opslaan (speciale categorie-informatie onder AVG), zoals:
- gezondheidsinformatie verstrekt tijdens pastorale gesprekken;
- gezondheidsinformatie om te helpen bij het bezoeken van Christ Worship Centre of diensten en activiteiten in Christ Worship Centre;
- religieuze informatie (aanwezigheid Christ Worship Centre en/of plaatselijke kerkelijke activiteiten/activiteiten, persoonlijke geloofsbeslissingen, doop);
- gebedsverzoeken.
HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN
We verzamelen informatie over u voor verschillende doeleinden op basis van verschillende redenen. Een deel van de informatie wordt bijvoorbeeld bekendgemaakt om zich te registreren voor activiteiten of activiteiten, soms zijn wij op grond van wet- en regelgeving verplicht om informatie over u te verzamelen en te verwerken, en op andere momenten beschouwen wij het als een legitiem liefdadigheidsbelang om informatie te verzamelen en te verwerken.
Uw persoonlijke informatie zal worden behandeld in overeenstemming met de Wet. Ze wordt nooit verkocht of weggegeven. Ze wordt alleen gedeeld met anderen indien u daarvoor toestemming hebt gegeven of indien dat contractueel of wettelijk is toegestaan of vereist.
We zullen uw persoonlijke informatie niet voor andere doeleinden gebruiken zonder eerst uw toestemming te vragen, tenzij dat is toegestaan of vereist door de wet.
Over het algemeen kan het gebruik van uw persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme liefdadigheidsbelangen en met uw toestemming het volgende omvatten:
• om u op de hoogte houden van diensten, activiteiten, activiteiten, middelen van Christ Worship Centre;
• om de belangen van Christ Worship Centre, haar christelijke missie en zijn liefdadigheidsprojecten te bevorderen;
• om werknemers en vrijwilligers te beheren;
• om donaties te werven en te verwerken, alsook gerelateerde wettelijke rechten en plichten;
• voor het oprichten en behouden van uw betrokkenheid met ons, activiteiten die u hebt bijgewoond, welke gebieden en activiteiten van Christ Worship Centre die u hebt gesteund, het bijhouden en erkennen van elke donatie, om de producten of diensten die u hebt aangevraagd, te verstrekken;
• voor het beantwoorden van een vraag of verzoek om nadere informatie of over een klacht over ons, onze diensten, activiteiten en activiteiten;
• om u te registreren voor activiteiten, conferenties en om de gevraagde diensten te bieden;
• om analyses en marktonderzoek uit te voeren en onze website en communicatie te verbeteren, bijvoorbeeld door geanonimiseerde gebruikersgegevens te koppelen aan sociale mediasites zoals Facebook om de interesses van mensen beter te begrijpen;
• om ons vermogen te verbeteren om mensen die naar Christ Worship Centre gaan en de bredere gemeenschap bij te staan;
• om Christ Worship Centre te helpen voor management- en administratieve doeleinden, zoals boekhouding, betalingen met credit/debitcards, fraudebestrijdingsmaatregelen, onderhoud en ontwikkeling.
Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens:
We zullen uw persoonlijke informatie alleen verwerken als we hier een wettelijke basis voor hebben. De wettelijke basis hangt af van de reden of redenen die we hebben verzameld en nodig hebben om uw informatie te gebruiken. Onder de Wet is de wettelijke basis in bijna alle gevallen:
• omdat het in ons legitieme belang is als geregistreerde liefdadigheidsinstellingen en christelijke religieuze entiteit om uw persoonlijke informatie te gebruiken om onze service als kerk te bedienen en te verbeteren;
• om enige contractuele relatie die we met u hebben op het gebied van het leveren van producten of diensten te vervullen, zoals registratie bij activiteiten;
• omdat u akkoord bent gegaan dat Christ Worship Centre uw informatie voor een bepaald doel gebruikt;
• omdat we uw persoonlijke informatie moeten gebruiken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de bescherming en het welzijn van individuen;
• om de vitale belangen van u of een ander persoon te beschermen, bijvoorbeeld in pastorale situaties;
• om gevoelige persoonsgegevens en persoonsgegevens van een speciale categorie te verwerken die voor ons relevant zijn als een niet-commerciële religieuze organisatie;
• waar u toestemming hebt gegeven om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon of sms, om u informatie en marketingcommunicatie te sturen.
GEGEVENSOPSLAG EN WIE UW INFORMATIE ZIET
Informatie die u elektronisch verstrekt, ook via deze website, kan worden bewaard op computers van Christ Worship Centre medewerkers.
Informatie die u op papier verstrekt, zoals toestemmingen en brieven, of informatie die wordt vastgelegd in vergaderingen met personeel of vrijwilligers, kan worden overgebracht naar beveiligde virtuele systemen of worden opgeslagen in beveiligde fysieke archiveringssystemen.
Onder voorbehoud van naleving van ons beleid en procedures voor databeheer en in overeenstemming met de bovenstaande Gegevensbeschermingsbeginselen, kan informatie worden opgevraagd, gebruikt en opgeslagen:
1.   op computers van de Christ Worship Centre medewerkers
2.   door een beperkt aantal personeelsleden of essentiële vrijwilligers met een geheimhoudingsplicht, die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het onderhoud en de werking van de website cwcamsterdam.nl of de diensten die door hen worden geleverd of die voor ons handelen voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet, of andere doeleinden die door u zijn goedgekeurd. Die partijen kunnen ook informatie verwerken, bestellingen uitvoeren en afleveren, creditcardbetalingen verwerken en ons ondersteunende diensten verlenen.
Externe dienstverleners kunnen informatie verwerken, bestellingen uitvoeren en leveren, donaties en creditcardbetalingen verwerken en namens ons ondersteunende diensten verlenen. Wanneer dergelijke details worden gedeeld, beperken de geldende overeenkomsten het gebruik van uw informatie tot het doel waarvoor deze wordt verstrekt en zorgen zij ervoor dat deze veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy worden bewaard.
Wij verkopen of geven uw persoonlijke gegevens niet door aan enige andere organisatie en/of individuen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijk vereist.
HOELANG HOUDEN WE UW INFORMATIE BIJ
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als nodig en in overeenstemming met de Wet en andere wettelijke vereisten.
Als u hebt aangegeven dat u niet langer van ons wilt horen, houden we de minimale informatie bij die nodig is om ervoor te zorgen dat er geen toekomstig contact met u wordt gemaakt.
Zelfs nadat u uw communicatievoorkeuren hebt gewijzigd, kunnen we echter kopieën van informatie over u bewaren gedurende een periode die consistent is met de toepasselijke wetgeving, het toepasselijke statuut van beperkingen of, zoals wij denken dat redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, of wettelijke procedures.
Wanneer we gevoelige persoonlijke gegevens van u bezitten, wordt de gevoelige informatie na een periode van twee (2) jaar verwijderd, tenzij we bewijs hebben van uw vaste contact met ons of als we volgens de wet verplicht zijn die informatie bij te houden.
COOKIES
Christ Worship Centre.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Christ Worship Centre, gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
UW RECHTEN
Persoonlijke informatie
Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Daarnaast geeft de Wet u het recht, onder bepaalde omstandigheden:
• om schriftelijk kopieën te verzoeken en op een veilige manier te verkrijgen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren;
• om uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, te corrigeren of bij te werken;
• om ons te verzoeken uw persoonlijke informatie niet langer voor marketingdoeleinden of voor enig ander doel te gebruiken wanneer er geen wettelijke verplichting is om door te gaan met de verwerking ervan;
• om bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten op basis van ons legitieme belang;
• om alle persoonsgegevens te laten verwijderen (alleen in de EER). Neem om een van deze rechten uit te oefenen contact op met info@cwcamsterdam.nl of neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (contactgegevens hieronder).
Breng Christ Worship Centre alstublieft onmiddellijk op de hoogte zodra een van uw contactgegevens verandert, zodat de records up-to-date kunnen worden gehouden.
We zullen redelijke stappen ondernemen om uw informatie die onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is, te corrigeren.
Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, neem dan contact op info@cwcamsterdam.nl en waar mogelijk wordt die informatie verwijderd. Of wijzig uw voorkeuren nu online: www.cwcamsterdam.nl/privacyverklaring/
Een verzoek om toegang, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan onder bepaalde omstandigheden worden geweigerd. Als uw verzoek wordt geweigerd, ontvangt u een reden voor de beslissing en, in het geval van wijziging, zal met uw persoonlijke gegevens worden vermeld dat de nauwkeurigheid ervan wordt betwist.
BEVEILIGING
Er zullen redelijke maatregelen worden genomen om alle persoonlijke informatie die wordt bewaard te beveiligen.
Persoonlijke informatie die elektronisch wordt bewaard, wordt opgeslagen op een beveiligde server of in beveiligde bestanden.
Internet is geen veilige methode voor het verzenden van informatie. Daarom wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de beveiliging van informatie die u ons stuurt of ontvangt via internet of voor ongeautoriseerde toegang of gebruik van die informatie.
Beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onwettige verwerking, accidenteel verlies, vernietiging en schade.
Indien we u beveiligingscodes hebben gegeven of indien u beveiligingscodes hebt gekozen (gebruikersnaam, wachtwoord, gedenkwaardig woord of PIN), waarmee u onze online diensten kunt gebruiken, bent u ervoor verantwoordelijk deze beveiligingsgegevens vertrouwelijk te houden.
LINKS EN SOCIALE MEDIA
Deze website kan ook links bevatten naar andere websites of deze website kan ook social-media-knoppen bieden, waardoor het delen van webinhoud rechtstreeks naar een social-media-platform zoals Facebook, Twitter, WhatsApp en YouTube mogelijk is.
Wij ondersteunen geen social-media-website(s) en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, tenzij gepost of goedgekeurd door ons, noch zijn wij verantwoordelijk voor de cookies die dergelijke websites kunnen bevatten.
Het gebruik van dergelijke knoppen of links is op eigen risico en u moet de authenticiteit van sites verifiëren voordat u op dergelijke sites persoonlijke informatie post of verstrekt.
We vragen niet om wachtwoorden of persoonlijke gegevens op sociale media.
DOWNLOADS
Alle documenten of bestanden die beschikbaar zijn gemaakt om te downloaden van onze website worden op eigen risico van de gebruiker aangeboden.
BEDENKINGEN RAPPORTEREN
Neem contact op met Christ Worship Centre als u een probleem wilt melden met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie via deze website of informatie die op een andere manier wordt verstrekt.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Bureau voor gegevensbescherming (zie contactgegevens hieronder) over hoe uw gegevens worden beheerd.
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Christ Worship Centre kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen om rekening te houden met veranderingen in de beste praktijken, beveiliging en controle en om te zorgen voor naleving van eventuele aanpassingen of wijzigingen in de Wet of andere toepasselijke wetgeving in de EER. Elke gewijzigde versie zal beschikbaar zijn op de website. We raden u aan regelmatig de website te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
CONTACT
Contact opnemen met Christ Worship Centre:
Als u meer informatie wenst, of vragen, problemen of klachten hebt met betrekking tot het privacybeleid of onze procedures voor informatieverwerking in het algemeen, neem dan contact op met Christ Worship Centre via de contactgegevens hieronder:
Contactgegevens:
www.cwcamsterdam.nl
Witbolstraat 9
1032 LC Amsterdam
+31 (0)6 26 24 27 89
Office medewerker, tevens verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy: info@cwcamsterdam.nl
Christ Worship Centre, gevestigd aan Witbolstraat 9, 1032 LC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram